ONBESCHOFT OUTDOOR 2019

Noteer met een kei dikke stift in je agenda : ONBESCHOFT OUTDOOR 2019, want we zijn weer terug!

Na 2 dikke outdoor edities in Drimmelen, verhuizen we dit jaar naar Recreatiegebied de Maashorst in Schaijk.

De zomer lijkt nog zo ver weg, maar voor je het weet sta je alweer te dansen op die heerlijke vrouwvriendelijke beats op het allerleukste feestje van het Zuiden😎☀️🌴
Vertel het je vrienden, je zomer vier je op ONBESCHOFT OUTDOOR !

INFORMATION

Event : ONBESCHOFT OUTDOOR 2019
Date : 07.09.2019
Location : Recreatiegebied de Maashorst,
Palmstraat 7, Schaijk(Noord-Brabant)
Time : 12.00 – 23.00
Age : 18+
Genre : R&B/Dancehall/Moombahton/Eclectic/
Hardstyle/Freestyle/Hardstyle Raw
Nederlandstalig/Skihut/Feestmuziek

TICKETS

Super Earlybird €17,50 UITVERKOCHT
Earlybird €22,50
Regular €29,50
VIP ticket €55,-

VIP table (max 10 per) €750,-

Tickets @ www.onbeschoft.com/events
Vip table: 0646888730

BEDRIJFSNAAM OP EEN BANNER?

stuur een mailtje naar info@onbeschoft.com

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
WIL JIJ MET EEN STAND OP ONBESCHOFT OUTDOOR STAAN? 

stuur een mailtje naar info@onbeschoft.com

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LINE UP 

King of the Jungle stage 🦁
Hosted by Girls Goin Wild

🔸DIAZ & BRUNO Superset
🔸AFRO BROS
🔸GIO Live on stage
🔸JOHNNY500
🔸TBA
🔸TBA
🔸Bryan Vano
🔸Vaiks L & Rowses
🔸JHNTN
🔸Chickflix
🔸Geneevah

The Dark Continent stage ☠️
Hosted by Maximaal RAW

🔸D STURB
🔸Rebelion
🔸Deadly Guns
🔸TBA
🔸TBA
🔸Maximaal Showcase
🔸Psychopatics
🔸NRK
🔸Akrazia
🔸Inpulsa

 

Zuip Afrika stage 🇿🇦🍺
Hosted by Brian Voet

🔸BRIAN VOET Live on stage
🔸Willem de Wijs (Bekend van Zaka Zaka)
🔸Etienne Alvares Live on stage
🔸TBA
🔸TBA
🔸TBA
🔸TBA

Wat is ONBESCHOFT?

ONBESCHOFT is een nieuw r&b / house concept met vrouwvriendelijke beats en een leuk en gezellig publiek. Met een mix van alle nationaliteiten gekleed in classy tot street fashion, komt iedereen tot zijn recht bij ons.

We leggen de focus op onze gasten en proberen onszelf te onderscheiden door telkens met vernieuwing te komen en elke editie iets speciaals neer te zetten, waarvan we weten dat mensen erover zullen praten. Elke editie nemen we je mee in euforische sferen. Noem ons arrogant of zelfverzekerd, maar iedereen kan een Dj boeken.. Alleen echte bazen zetten een concept neer!

Wij zijn ONBESCHOFT EVENTS!

Huisregels

Huisregels

Om het bezoek voor alle bezoekers van Onbeschoft outdoor 2019 zo prettig mogelijk te maken gelden er gedurende de hele dag huisregels. Deze zijn opgemaakt door onbeschoft in samenspraak met Partners in Crime.

Bezoekers die zich niet aan de huisregels en Algemene bezoekers voorwaarde houden, kunnen toegang tot evenement worden geweigerd zonder terugave van kosten zoals tickets, munten e.d.

* Bezoekers dienen 18 jaar of ouder te zijn

* Het bijdragen van een geldig legetimatie bewijs is verplicht

* Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs

* In het kader van veiligheid moeten alle bezoekers gefouillieerd worden en kan er een tas of locker controle plaatsvinden

* Het meebrengen van glaswerk, flessen, blik, vuurwerk, drugs, wapens, drank of andere gevaarlijke stoffen is ten strengste verboden. Danwel eten en of (alcholische) drank en huisdieren zijn ook verboden.

* Het betreden van het evenementen terrein is op eigen risico. Onbeschoft dan wel Partners in Crime aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke zin dan voor eniglei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect gevolg is uit handelen of nalaten van Onbeschoft dan wel Partners in Crime, van personen in dienst van haar of andere personen die door haar vanwege haar werk aan zijn gesteld, of van derden. Tijdens het door haar georganiseerde evenement en / of verblijf op het terrein, tenzij de schade het gevolg is van opzet op grove schuld

* Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen. Deze zijn tevens verkrijgbaar bij de barren bij Mainstage en kosten E10,-

* Bezoekers van het evenement van Onbeschoft dienen er verzorgd uit te zien en mogen geen spraakmakende uitdrukkingen of leuzen dragen op kleding.

* Tijdens onbeschoft outdoor is het ten strengste verboden om te roken onder overkappingen. Roken wordt alleen getolloreerd in de open buiten lucht.

* Bedreiging, mishandeling, diefstal, discriminatie of ander ongewenst gedrag of pogingen daartoe worden door de organisatie; onbeschoft events niet getolloreerd. Indien de bezoeker tijdens zijn verblijf op het terrein schade veroorzaakt zal Onbeschoft deze schade verhalen op de desbetreffende bezoeker. Bovendien doet Onbeschoft aangifte van vernieling.

* Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om promotie materiaal (samples / flyers ) uit te delen.

* Op diversen plaatsen van het terrein hangen camera’s waarmee beeld en of geluidsopnames gemaakt kunnen worden. Iedereen die de locatie bezoekt, gaat akkoord met de opname van beeld en geluids opnames. Tevens de openbaarmaking en reproductie hiervan. In het kader van Openbare orde en veiligheid kunnen de beelden aan derden getoond worden.

* Bij betreden en verlaten van het terrein dienen de bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de omgeving.

* Glazen mogen niet mee naar buiten worden genomen en dienen bij de uitgang in de daarvoor bestemde prullenbakken gedeponeerd te worden.

* Bezoekers dienen voorschriften en aanwijzingen van het personeel en organisatie altijd op te volgen.

Algemene voorwaarden

De algemene bezoekersvoorwaarden

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de Vennootschap onder firma: Onbeschoft Events , KvK nummer 65296540, en zijn van toepassing op overeenkomsten die met bezoekers van door haar of in opdracht van haar georganiseerde evenementen worden gesloten.

Artikel 1 Definities

– Onbeschoft Events: Vennootschap onder firma Onbeschoft Events, gevestigd en zaak doende in (5345LS) Oss aan de Jupiterweg 36, die haar bedrijf onder andere maakt van het (doen) verlenen van diensten en het organiseren van evenementen en de daarbij behorende werkzaamheden en diensten;

– Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een overeenkomst sluit met Onbeschoft Events in het kader van het bijwonen van een evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de evenementenlocatie begeeft;

– Evenement: een gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance event, business-event en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door Onbeschoft Events op de evenementenlocatie;

– Evenementenlocatie: locatie waar een evenement plaatsvindt, welke is ingezet ten behoeve van het Evenement door Onbeschoft Events;

– Algemene Bezoekersvoorwaarden: de onderhavige algemene bezoekersvoorwaarden die op (rechts)verhouding tussen de bezoeker en Onbeschoft Events van toepassing zijn;

– Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen de bezoeker en Onbeschoft Events in het kader van het bijwonen van een evenement;

– (Voor)verkoopadres: een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor evenementen door Onbeschoft Events ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft;

– Toegangsbewijs: een bewijs, door of vanwege Onbeschoft Events verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de bezoeker blijkt zich op de evenementenlocatie te mogen bevinden;

– Toegangsprijs: de prijs voor een toegangsbewijs, exclusief eventuele extra service- en/of administratiekosten;

– Website: de website van Onbeschoft Events (www.onbeschoft.nl) en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) van evenementen die op naam van Onbeschoft Events staan.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Onbeschoft Events en de bezoeker ongeacht de wijze waarop deze overeenkomst tot stand komt, als ook op ieder bezoek van de bezoeker aan de evenementenlocatie.

2.2 Onbeschoft Events heeft het recht deze algemene bezoekersvoorwaarden ten allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Onbeschoft Events zal de bezoeker tijdig van de wijzigingen in de algemene bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar website te melden. Indien de bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de bezoeker Onbeschoft Events hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de bezoeker wijst Onbeschoft Events uitdrukkelijk van de hand.

2.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene bezoekersvoorwaarden niet aan.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1 Informatie, aanbiedingen, mededelingen en prijsopgaven met betrekking tot evenementen en/of (de verkoop van) toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door Onbeschoft Events en/of derden mondeling, telefonisch of via e-mail (weer)gegeven of verstrekt. Onbeschoft Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door Onbeschoft Events en/of derden gedane mededelingen.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bezoeker een toegangsbewijs heeft betaald bij een door Onbeschoft Events ingeschakeld (voor)verkoopadres, en dit geleverd heeft gekregen.

Artikel 4 Toegang en toegangsbewijs

4.1 De bezoeker dient bij het betreden van de evenementenlocatie en gedurende de periode dat de bezoeker op de evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs en een geldig toegangsbewijs en deze op eerste verzoek van medewerkers van Onbeschoft Events, medewerkers van de evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen.

4.2 Een toegangsbewijs wordt eenmalig aan bezoeker verstrekt en geeft aan één bezoeker toegang tot het evenement en de evenementenlocatie.

4.3 Indien een evenement door Onbeschoft Events wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de bezoeker het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de bezoeker gerechtigd het toegangsbewijs te retourneren aan Onbeschoft Events of aan een door Onbeschoft Events ingeschakeld (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de bezoeker voor het toegangsbewijs heeft betaald. service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.

4.4 Een toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het toegangsbewijs toegang tot de evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker om er voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Onbeschoft Events.

4.5 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Onbeschoft Events verstrekt document of een door of vanwege Onbeschoft Events verstrekte qr-code. De qr-code is een unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt. Indien de bezoeker ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat dit toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. Onbeschoft Events garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het toegangsbewijs.

4.6 Alleen aanschaf via Onbeschoft Events of door haar ingeschakelde (voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast van deze geldigheid rust op de bezoeker. De bezoeker kan de toegang tot de evenementenlocatie worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen van Onbeschoft Events of van een door Onbeschoft Events ingeschakeld (voor)verkoopadres.

4.7 Wanneer de bezoeker bij de aanschaf van een toegangsbewijs aanspraak maakt op korting, dient de bezoeker het document dat recht geeft op korting te tonen.

4.8 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. De bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.

4.9 Het is de bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van Onbeschoft Events en/of haar licentiegevers van de toegangsbewijzen te (doen) verwijderen en/of wijzigen.

Artikel 5 Verbod doorverkoop toegangsbewijzen

5.1 Het is verboden een toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken.

5.2 Het is de bezoeker niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het evenement en/of enig onderdeel daarvan.

5.3 Indien de bezoeker zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om alle verplichtingen van de bezoeker die voortvloeien uit een overeenkomst of deze algemene bezoekersvoorwaarden, onverminderd op leggen aan die derden. De bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen.

5.4 Indien de bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is Onbeschoft Events gerechtigd die toegangsbewijzen aan te merken als ongeldig en is de bezoeker aan Onbeschoft Events een direct opeisbare boete verschuldigd van € 100,= (zegge: honderd euro) per toegangsbewijs en € 100,= (zegge: honderd euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Onbeschoft Events om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het evenement of de evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Bezoekers begeven zich naar of van en houden zich geheel op eigen risico op de evenementenlocatie.

6.2 Onbeschoft Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Onbeschoft Events en/of de evenementenlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Onbeschoft Events.

6.3 Indien en voor zover Onbeschoft Events op welke grond ook jegens de bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Onbeschoft Events zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. Onbeschoft Events is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker Onbeschoft Events onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien Onbeschoft Events ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting

6.4 Onbeschoft Events kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van kleding en/of andere eigendommen van de bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Indien de bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding en/of andere eigendommen van de bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) Onbeschoft Events, zal Onbeschoft Events op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die bezoeker een vergoeding uitkeren ter hoogte van het aankoopbedrag, met een maximum van € 100 (zegge: honderd euro).

6.5 Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de bar, toonbank bij de lockers of kassa van de evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden door Onbeschoft Events dan wel de verhuurder van de lockers twee weken in bewaring genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren eigendom(men) bij Onbeschoft Events of de verhuurder van de lockers kan afhalen.

Artikel 7 Annulering of verplaatsing Evenement

7.1 Onbeschoft Events is gerechtigd (onderdelen van) een evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van annulering van het evenement in het geheel, zal Onbeschoft Events op schriftelijk verzoek van de bezoeker aan de oorspronkelijk koper van het toegangsbewijs, de toegangsprijs daarvan, maar niet de administratie- en servicekosten, restitueren.

7.2 Onbeschoft Events is gerechtigd een evenement te annuleren of verplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om te controleren of een evenement wordt/is geannuleerd of wordt/is verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal Onbeschoft Events haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de bezoeker daarover wordt geïnformeerd. Onbeschoft Events kan echter niet garanderen dat de bezoeker deze informatie voor aanvang van het evenement ontvangt. Onbeschoft Events is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake.

7.3 Toegangsbewijzen voor evenementen die worden verplaatst blijven voor dat verplaatste evenement in beginsel geldig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Onbeschoft Events via info@partners-in-crime.nl

Artikel 8 Huisregels evenement

8.1 Bezoekers van het evenement en de evenementenlocatie dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Medewerkers van Onbeschoft Events, van de evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel kunnen te allen tijde de bezoeker verzoeken zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien en zodra blijkt dat de bezoeker de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, kan de bezoeker de toegang tot het evenement en/of de evenementenlocatie worden ontzegd.

8.2 Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met de huisregels van Onbeschoft Events en/of de evenementenlocatie als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de bezoeker zich naar het oordeel van medewerkers van Onbeschoft Events en/of de evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de bezoeker hier door medewerkers van Onbeschoft Events en/of de evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij herhaling of voortduren van gedragingen van de bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde huisregels en de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de bezoeker de toegang tot het evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de toegangsprijs van het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

8.3 Onbeschoft Events behoudt zich het recht voor om gedurende een evenement geluidsen/of beeldopnamen te maken. De bezoeker die een evenement bezoekt: a. Stemt in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie waaronder foto’s of’ andere huidige en/of toekomstige media technologieën; b. Geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet; c. Stelt noch Onbeschoft Events noch partijen die met toestemming van Onbeschoft Events gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal; d. Doet afstand van zijn/haar portretrecht, imagerecht en persona recht voor zover het gaat om beelden in en rond de evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en e. erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens Onbeschoft Events in het kader van openbare orde en veiligheid video opnamen van de bezoeker gemaakt kunnen worden.

8.4 Het is de bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Onbeschoft Events, op de evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen voor zover de wet dit toelaat.

8.5 Op de evenementenlocatie is het slechts toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen (rook)ruimte(n). Buiten deze (rook)ruimte(n) is het uitdrukkelijk niet toegestaan te roken.

8.6 Onbeschoft Events zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de bezoeker op de evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op de evenementenlocatie is de bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van Onbeschoft Events en/of de evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag: a. zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren); b. inzage te verschaffen in meegevoerde (hand)tas(sen); en/of c. een detectiepoort te passeren; en/of d. zich te legitimeren.

8.7 Het is de bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op de evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerendeen/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

8.8 Het is de bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapen en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen, etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken en/of overdracht aan de politie.

8.9 Het is de bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de evenementenlocatie op welke wijze dan ook aan te tasten en/of te beschadigen. Indien de bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de evenementenlocatie is de bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

8.10 De bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van Onbeschoft Events en/of de evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen.

8.11 Indien de bezoeker weigert zich aan de in dit artikel genoemde (veiligheid)voorschriften te houden, kan de bezoeker de toegang tot het evenement en/of de evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op enige vergoeding van de toegangsprijs van het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of anderszins ontstane kosten.

Artikel 9. Overmacht

Onbeschoft Events kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën en alle overige van de wil van Onbeschoft Events onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft Onbeschoft Events het recht het evenement te verschuiven naar een andere datum of het evenement te annuleren.

Artikel 10. Privacy en persoonsgegevens

10.1. Door het sluiten van een overeenkomst met Onbeschoft Events kunnen (persoons) gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons) gegevens worden door Onbeschoft Events verwerkt.

10.2. Op de verwerking van de door de bezoeker verstrekte (persoons) gegevens is het privacy beleid van Onbeschoft Events van toepassing dat te raadplegen is op de website. Onbeschoft Events gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons) gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Onbeschoft Events heeft de eventuele verwerking van de persoonsgegevens van de bezoeker aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

10.3. Bij het sluiten van de overeenkomst met Onbeschoft Events geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacy beleid van Onbeschoft Events.

10.4. Indien gedurende een Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan Onbeschoft Events deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Artikel 11. Klachten

Onbeschoft Events zal al hetgeen dat in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verblijf van de bezoeker gedurende het evenement op de evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. Onbeschoft Events tracht daarbij eventuele overlast en ongemakken voor de bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de overeenkomst en/of dienstverlening van Onbeschoft Events, dan kan de bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e-mail te sturen naar: klachten@partners-in-crime.nl. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de evenementenlocatie bij Onbeschoft Events te worden gemeld.

Artikel 12 Geschillen

12.1. Op deze algemene bezoekersvoorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze algemene bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en Onbeschoft Events ontstaan naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Bosch.

12.3. Indien de algemene bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.

Aldus opgemaakt te Landerd, 13-02-2019